СТРАТЕГИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 14.06.2014 г. в гр. София, в хотел „Силвър хауз” се проведе Стратегическата конференция на Асоциацията на прокурорите в България, на която бяха обсъдени и приети  приоритетните цели и дейности на АПБ за следващите пет години.  на мероприятието присъстваха прокурори от цялата страна.

Конференцията е част от дейността по  проекта   „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”,познат между колегите като т.н. „Швейцарски проект” или „Екопроект”. Дейностите по този проект са насочени към постигане на две основни цели – създаване на мрежа от прокурори, които да подпомагат свои колеги при разследването на престъпления против околната среда и утвърждаване на Асоциацията на прокурорите в България като център на компетентност, знания и опит. На проведената присъстваха прокурори от цялата страна. 

Мероприятието беше открито от Евгени Иванов – Председател на АПБ. В своето приветствено слово той  обясни целта на конференцията и подчерта изключителната важност на решенията, които ще бъдат приети, тъй като те ще определят посоката в която ще продължи да се развива Асоциацията.

Участниците бяха поздравени от г-н Камен Михов.  „Обединени сме по- силни”, заяви г-н Михов и подчерта, че доброто взаимодействие между ръководството на АПБ и неговите членове е залог за успешното развитие на Асоциацията.

Деловата работа започна с представяне на обобщените резултати от анкетата, проведена през месец май между членовете на АПБ. Чрез своите отговори прокурорите имаха възможност да изразят мнението си за работата на ръководството на АПБ, за приоритетните  направления на Асоциацията, за слабостите в нейната работа и за действията, които трябва да бъдат предприети за да се преодолеят слабостите в нейната работа.

Резултатите очертаха категоричното становище на анкетираните, че приоритет  за Асоциацията на прокурорите в България е защитата на  правата на прокурорите. Следва да се отбележи, че анкетираните дават изключително висока оценка на сп. „Теза”.  Без изключение всички анкетирани заявяват, че списанието е наложило висок стандарт със своето актуално, полезно и разнообразно съдържание и трябва да се положат всички усилия да продължи неговото издаване.

След  оповестяването на резултатите започнаха дебатите за насоките в които трябва да се развива дейността на АПБ през следващите няколко години. В рамките на обсъждането участниците мотивираха своите виждания за  най  - важните дейности на Асоциацията : защита на социалните права на прокурорите, защита на прокурорите от тенденциозни  и недобросъвестни нападки в публичното пространство, повишаване на имиджа на прокуратурата и провеждане на разяснителна дейност  в обществото за естеството на прокурорската работа, по – голямо участие на АПБ в благотворителни инициативи,  изграждането на ефективна връзка между ръководството на АПБ и редовите членове, активно участие на АПБ в дейността на ВСС както чрез представителите на асоциацията в Гражданския съвет към ВСС, така и чрез нейните представители в отделните комисии. Оживена дискусия се проведе и по повод  кариерното израстване и несъвършенствата на системата за атестиране на магистратите. В хода на обсъжданията стана ясно, че наши колеги са представители на АПБ в създадените две работни групи към ВСС – работна група за кариерно израстване и работна група за „ подобряване и промяна на начина на атестиране.  

В края на конференцията бяха набелязани следните насоки за работа на Асоциацията

1.                Международна дейност – засилване на международно – правната дейност на АПБ чрез участие на нейни представители в международни прояви на МАП; организиране на международни прояви, на които АПБ да е домакин.

2.                Продължаване на дейността по повишаване на квалификацията на прокурорите във всички възможни направления.  В тази връзка ще продължи провеждането на традиционните за АПБ Академии, ще се възобнови практиката за провеждане на регионални семинари, ще се организират и провеждат кръгли маси по значими проблеми, ще се работи към подобряване на сътрудничеството с НИП.

3.                Продължаване на изданията на сп. „Теза”.

4.                Утвърждаване на информационната и координационна функция на сайта на АПБ.

5.                Постояннасъвместна работа с други професионални организации по важни за магистратите въпроси. Активна работа в тази насока и с НПО-та, които имат такава сфера на дейност.

6.                Постоянновзаимодействие с държавните институции и други организации, които имат роля в дейността на правосъдната система – Висш съдебен съвет, Граждански съвет към ВСС, Министерство на правосъдието,и др.

7.                Оптимизиране на организацията, структурата и управлението на АПБ.

8.   Популяризиране на дарителската сметка на АПБ в помощ на нуждаещи се колеги. Обявяване на направените разходи от сметката и направленията, за които са използвани набраните суми.

 

9.   Активно и целенасочено включване на АПБ в кампании за оказване на помощ.

 

10.Подобряване комуникацията между членовете на асоциацията за създаване на чувство за общност между прокурорите.  

 

11.  Възстановяването на форума на официалния сайт като място за дискусии и обмяна на опит по различни по своето естество теми.

 

12.  Членски карти, значки и календари – да продължи издаването на членските карти и годишните календари. да се мотивират членовете на АПБ да носят значките на АПБ.

 

13.  Разработването на медийна стратегия.

 

14.Повишаване на административния капацитет на АПБ.