Семинар в гр. Созопол, 12.11.2014 - 14.11.2014 г.

От 12.11.2014 до 14.11.2014 г. в гр. Созопол се проведе семинар на тема „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”.  Събитието се състоя  в х-л „Вила Лист” и се реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност”  на българо- швейцарската програма за сътрудничество.  Провеждането на семинара беше отразено в медиите.

Мероприятието беше открито от  г-н Евгени Иванов – председател на АПБ. Участниците в обучението бяха поздравени и от и г-н Виктор Тарчев –  ръководител на проекта.

Обучението започна с лекция на г-н Валери Георгиев – държавен експерт към МОСВ.  Акцент беше поставен върху нормите на позитивно – правна  уредба, към която препращат съставите по чл. 278в НК /противозаконно унищожаване или повреждане на защитена територия/, чл. 287г НК – противозаконно повреждане, добиване, държане или отчуждаване на екземпляр от дивата флора или фауна и чл. 278 д от НК – противозаконно унищожаване, повреждане, държане, придобиване или отчуждаване на екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр, както или екземпляр от вид по приложение № 3 от ЗБР, означен със знак (*).  Лекторът обърна внимание на участниците, че в действащото законодателство липсва определение на понятието «европейски застрашен вид», за разлика от понятието «световно застрашен вид». Световно застрашения вид са изчезнал в природата вид; критично застрашен вид; застрашен вид; уязвим вид на актуалния  Червен лист на Международния съюз за защита на природата.  Червеният лист на застрашените видове може да бъде открит на следния сайт http://www.iucnredlist.org/ .

Първият семинарен ден приключи с  лекция на г-жа Лина Патърчанова – експерт МОСВ, за  основните положения и понятия, регламентирани в законодателството за управление на отпадъците и органите по прилагането му.   Участниците в семинара бяха запознати с международно-правната и вътрешната нормативна уредба, регламентираща управлението на отпадъците –  Директива № 2008/99 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на околната среда чрез наказателно право; регламент № 1013/2006г. на Европейския парламент и на съвета  от 14.06.2006г.; Базелска конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане ; закона за управление на отпадъците и Наредба  № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците. Лекторът обърна внимание  на обстоятелството, че до края на 2014 година  за България  за в действие преходните разпоредби на Регламен 1013/2006г. – всички превози към България, включително и на зелени отпадъци / хартия, пласмаси и др/ изискват нотификация.

За контрабандата на защитените видове от дивата флора и фауна, или на негова част или продукт говори г-н Христо Георгиев – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград.  Г-н Георгиев   анализира  относимите към материята вътрешни и международни актове – Закон за биологичното разнообразие /ЗБР/ - чл.37-чл.40 /защитени растителни и животински видове – приложение № 3 към чл.37/; чл.48-чл.51 /изключения от забраните по предходните текстове/; чл.70-72 търговия със застрашени видове – общи положения/; чл.73-85 /пренасянето им през границите на страната/; чл.86-89 /митнически надзор и контрол/; чл.125 /АНО за деянията по чл.38-40 – приложение № 3/ и чл.127 /АНО за деянията по Регламент 338/1997 г. – по приложенията към него/м  Регламент /ЕО/ № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях. Регламент /ЕО/ № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент /ЕО/ № 338/97. ЗМ – чл.233 /митническа контрабанда/ и чл.234 /митническа измама/. CITES - КОНВЕНЦИЯ по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора /ConventiononInternationalTradeinEndangeredSpeciesofWildFaunaandFlora, CITES), известна и като Вашингтонската конвенция - международно междуправителствено споразумение.  Г-н Христо Георгиев направи анализ на обективна и субективна страна състава по чл. 242 и чл. 243 б. „з” от НК и открои критериите, според които случаят следва да бъде преценена маловажността на случая, както и при кои хипотези приложението на чл. 9 ал. 2 от НК не създава пречка за ангажиране на административно – наказателната отговорност на дееца.    Лекцията на г-н Георгиев беше придружена с  дискусия на актуална прокурорска практика по темите, предмет на изследването.

За методиката на разследване на екологичните престъпления говори г-н  Станислав Стойков – прокурор СРП.  Лекторът  коментира  възможните първоначални следствени версии, както и  типичните организационни действия, които трябва да се извършат в началото на разследването на екологичните престъпления. Г- Стойков акцентува на необходимостта при оглед на местопроизшествието да участват подготвени експерти, които по- късно биха могли да бъдат привлечени като вещи лица. Два са главните приоритети при провеждането на огледа -  откриването и изземването на доказателствени материали, които имат нетраен характер и могат да бъдат унищожени и локализиране и отстраняване на източника на замърсяването. Г - н Стойков обърна внимание на присъстващите прокурори, че при екологични престъпления е необходимо  да се проведе незабавен експертен анализ на иззетите проби, за да бъдат определени признаците на екологичното престъпление.  Експертизите, които се назначават при разследването на престъпления от този вид са: съдебномедицинска експертиза, съдебно-ветеринарна експертиза, ихтиологична експертиза, химическа експертиза,  физико-химична експертиза, техническа експертиза, Екологична експертиза и др.

Гай Шорок /Guy Shorrock / -  главен следовател към Кралското дружество за защита на птиците. Господин  Шорок е пристигнал  в България  по повод на   делото срещу британския гражданин Ян Фредрик Рос , по което е давал показания в качеството на свидетел.   

 Г-н  Шорок запозна прокурорите със структурата на  изградената във Великобритания  система за разследване на престъпления срещу дивата природа, както и престъпления  свързани с незаконна търговия на видове от дивата флора и фауна. Той говори за проблемите, които възникват при разследване на деянията и мерките, предприети от английското правителство за преодоляване на тези проблеми.  През 2006 г. с Кралски указ е създадено Национално звено за разследване на престъпление против дивата природа. Специализираният екип работи в тясно сътрудническо с Митницата и  компетентните административни органи, а при необходимост оказва помощ на други държави от Европейския съюз. Неправителствените организации са припознати от английското правителство като партньори на полицията при разследването на незаконен трафик на защитени видове от флората и фауната.

Г- н Шорок разказа и за дейността на Кралското дружество за защита на птиците .

Случаите на посегателства върху защитените видове птици в България – ограбване на гнезда, хващането и убиването на защитени видове, препарирането на животни  презентира  г- н Димитър Градинаров от Българско дружество за защита на птиците. Участниците с интерес изслушаха  случаите за трафик на защитени видове през България и използването на неистински документи при извършването на трафика. Г-н   Градинаров представи сайта Save the raptros .

Семинарът беше закрит от г-н Камен Михов – национален представител на България в Евроджъст, прокурор от ВКП. Присъстващите яха запознати   със структурата и състава на Евроджъст,  формите на  оперативната работа в организацията, целите и компетентността на организацията.    Интересът на  прокурорите беше провокиран от и новият проект, който Евроджъст стартира – „Екопроектът на Евроджъст”. Проектът  има за цел да бъдат идентифицирани основните проблеми, които възпрепятстват успешното разследване на престъпленията срещу околната среда  и  да бъде конкретизирана  ролята  на Евроджъст  за успешното  преодоляване на възникналите трудности. Многобройни са възможностите на Евроджъст при  разследване на екопрестъпления - с помощта на Евроджъст съществено се ускорява изпълнението на молбите за  правната помощ; организацията е изградила широката мрежа от контактни точки в трети страни извън ЕС и е създала  връзки с други организации, които имат отношение към борбата с екопрестъпленията. Евроджъст координира    разследванията и действията на органите на различни държави,  със съдействието на Евроджъст може да се   постигне пълно доказване на престъпната дейност , свързана с престъпленията  срещу околната среда.  

Семинарните занятия преминаха в конструктивен дух, а прокурорите имаха възможност да споделят с модераторите  успешни решения от своята практика по конкретни проблеми.