Асоциацията на прокурорите в България приключи проекта „Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“

Асоциацията на прокурорите в България приключи успешно проекта  „Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”,  добил през годините  популярност под името „Екопроект”. 

Проектът, стартирал през 2012 година с финансовата подкрепа на тематичен фонд  „Сигурност” на Българо-швейцарската  програма за сътрудничество, за намаляване на икономически и социални неравенства в рамките на разширения ЕС. 

В изпълнение на проектната цел – повишаване на оперативния капацитет на  прокуратурата в борбата срещу престъпленията против околната среда са проведени обучения на обучители. Наред с това 60 прокурора от цялата страна участваха в цикъл от семинарни занятия, в рамките на които участниците се запознаха с международното и вътрешно позитивно право, регламентиращо опазването на околната среда, процесуално – правни способи, методи и тактика на разследването на деяния от посочения вид. Създадена е и се поддържа он-лайн платформа  на проекта за обмяна на мнения и информация, свързана с противодействие на престъпленията против природата.  Издадено е ръководство „Престъпления  против околната среда”,  което ще се разпространи безвъзмездно в прокуратурата.

Приключването на проекта беше отбелязано със заключителна конференция, която се проведе в рамките на два дни от 23.06  - 24.06.2015 в гр. София.

Конференцията беше открита с приветствия към участниците от г-н Евгени Иванов – председател на Асоциацията на прокурорите в България и г-н Виктор Тарчев- ръководител на проекта.

За ролята и задачите на неправителствения сектор в борбата срещу престъпленията срещу околната среда  говори г-н Тома Белев – Председател на парковете в България. Г-н Белев отбеляза, че в  неправителствените организации  участват експерти от държавната администрация, научни работници от БАН, както и от висшите учебни заведения, което гарантира  висока експертиза на неправителствените организации в техните сфери на действие.  При констатирани еконарушения неправителствената организация подава сигнали до компетентните органи, подпомага установяването на фактите и предоставя експертна помощ при провеждане на административно или досъдебно производство.  Дейността на неправителствените организации е насочена към повишаване на информацията на държавните служители за взимане на правилни управленски решения.

Г-н Белев  благодари на Асоциацията на прокурорите в България, която активно, чрез своите представители –г-жа Ружена Кондева – Елчинова – административен ръководител на РП – Разлог и г-н Николай Пончев – административен ръководител на РП – Тетевен, подпомага  Асоциацията на парковете в България в  провеждане на обучителни мероприятия.

„Биоразнообразието е културна, естетическа и духовна и икономическа ценност” с тези думи започна лекцията на д-р Стоян Николов от Българско дружество за защита на птиците , който говори на тема „Финансово – икономическите последици на обществото от дивата природа”. Д-р Николов сподели успешни практики на БДЗП за осигуряване на подкрепата на местните общности в борбата за опазване на биоразнообразието и разказа за случаи на бракониерство на птици / случаят „Паскалис”/ и кражба на яйца на защитени видове птици /Случаят „Рос”/. Покани присъстващите да участват в  Международна среща за египетския лешояд , която ще се проведе от 06 до 08.07.2015 в гр. София.

Първият ден от проекта  завърши  с доклад за резултатите от приключилия проект, изнесен от  г-жа Даниела Александрова – координатор  на „Екопроекта”.

Вторият ден от заключителната конференция започна с приветствено слово от г-жа Евелина Василева – министър на околната среда и водите. Министър Василева изрази своята благодарност към Конфедерация Швейцария за оказаната помощ при реализиране на проекта“Повишаване на контрола и спазване на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“  и даде висока оценка на взаимодействието между МОСВ и АПБ по повод реализацията на същия проект.

Приветствие към всички участници в конференцията отправи и Посланика на Конфедерация Швейцария Н.П. Денис Кнобел.  Г-н Кнобел  поздрави Асоциацията на прокурорите в България за проявената инициатива да инициира „Екопроекта“. Неговата успешна реализация ще доведе до повишаване на капацитета на прокурорите при разследването на престъпления против околната среда.

От името на Главния прокурор на Република България участниците в конференцията бяха поздравени от г-жа Ася Петрова – Заместник на Главния прокурор. Г-жа Петрова заяви, че ръководството на Прокуратурата на Република България отчита „Екопроекта“ като успешен.  Работата между институциите при изпълнението на проекта е образец на партньорство за предотвратяване на престъпленията против околната среда. „Искрено пожелавам да продължите да работите още по- амбициозно и смело и да утвърждавате авторитета на прокуратурата“.

Г-н Джонатан Мур – прокурор от Прокуратурата на Нейно Височество представи инициативата на Обединеното кралство „Партньорство за действие срещу престъпленията срещу дивата природа” /PAW UK/. Г-н Мур разгледа международните актове, приложими в Кралство Великобритания и от основополагащо значение за  опазване на околната среда. В страната действат 84 организации, които работят в партньорство с различна насоченост.  Прокуратурата ежегодно анализира ефективността на борбата срещу престъпленията против околната среда с цел уеднаквяване на въведената в прокуратурата и полицията практика и координиране на действията.  Всяка година се договарят планове на действие. За 2015 година Кралската прокуратура ще работи активно по следните приоритети : ограничаване на лова на язовци, прилепи и грабливи птици, както и на улова на сладководни бисерни миди; пресичане на незаконната търговия със  защитени видове от дивата флора и фауна, подобряване на качеството на аналитичния анализ и подобряване на информационната осведоменост.

Националният представител за Швеция в Евроджъст - г-н Лейф Горц  говори за проекта на „Евроджъст” за защита на екологията с наказателно-правни средства. Г-н Горц  подчерта, че е от изключителна важност да се поддържа високо ниво на специализация на прокурорите и разследващите органи. В голяма част от случаите престъпленията имат транснационален характер, а липсва знание за съответното вътрешно позитивно право.Г-н Горц  отбеляза, че макар и да не усъвършенствано законодателството   във връзка с борбата срещу престъпленията против природата  страните разполагат с инструментариум за противодействие.  Изключително високите печалби, които се кумулират в следствие от извършване на престъпленията и необходимостта същите да бъдат легализирани предпоставят последващи финансови престъпления, а и създават условия за корупция. В последните два случая държавите разполагат с необходимия инструментариум за противодействие. Но   условие за ефективното противодействие на престъпленията против околната среда  с транснационален елемент  се явява и активното сътрудничество между Евроджъст, Европол  и Европейската мрежа на прокурорите за околна среда.

Дейността на Международната асоциация на прокурорите и нейните приоритети в борбата срещу престъпления против околната среда представи г-жа Яне Холст Хюбнер – изпълнителен директор на МАП. Г-жа Хюбнер представи интернет сайтове на МАП / в т.ч. и такива, в процес на развитие/ и акцентира върху интернет-платформата  „ Green crime”, която дава възможност за сигурен и безопасен обмен на информация и предоставя инструментариум  при разследване на престъпления срещу природата.  Г-жа Хюбнер изрично обясни, че достъп до информацията в сайта на МАП, в т.ч. и платформата „ Green crime”  е осигурен единствено за членовете на МАП, какъвто е АПБ. Чрез г-н Виктор Тарчев членовете на АПБ имат възможност да получат информация от сайта на МАП. Престъпленията против околната среда  имат уникално естество.  Тяхното осъществяване пряко рефлектира върху екологичното равновесие; генерират високи печалби. В преобладаващата част от случаите тези деяние са свързани с организираната престъпност, трафик и се отличават със своя транснационален характер.

Г-н Станислав Стойков – прокурор от СРП и член на авторския екип представи ръководството „Престъпления против околната среда”, което излезе от печат непосредствено в деня преди заключителната конференция.

Заключителната конференция беше закрита от г-н Камен Михов – член на Управителния съвет на АПБ и Национален представител на Република България в  Евроджъст . В наситено с емоция слово г-н Михов изказа своите благодарности на хората, които са оказали помощ за стартирането на проекта и са допринесли за неговото развитие:

-         На Конфедерация Швейцария – „за това, че ни дадоха куража и ни подкрепиха за развитието на проекта” ;

-         На г-н Виктор Престел – представител на швейцарските партньори на проекта и г-жа Олга Йончева – представител на междинното звено по координация на проекта;

-         На Прокуратурата на Република България и за   подкрепата на   г-н Борис Велчев – бивш Главен прокурор на Република България, както и за подкрепата и съдействието на г-на Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България;

-         На Министерството на околната среда и водите – „за това, че получихме подкрепа на всички министри и за експертите от МОСВ, които участваха в проекта”;

-         На Изпълнителна агенция по горите – за експертите, които участваха в проекта;

-         На Министерски съвет – Дирекция „Мониторинг върху евросредствата”;

-         На проф. Момяна Гунева – „без нея нямаше да имаме увереността, че вървим в правилната посока..”;

-         На г-н Лобомир Новиков –за приятелското и позитивно отношение в процеса на работа по проекта;

-         На проф.   д.ю.н. Костадин Бобев – за авторитета и компетентните съвети;

-         На екипа на проекта – Виктор Тарчев, Даниела Василева, Таня Пилищарова, Димитър Кацов;

-         На Милчо Генжов, Георги Кузманов, които са се включили в изготвянето на помагалото;

-         На Ваня Меранзова, Николай Николов, Диана Недкова – Кипрова, Атанас Илиев, Христо Георгиев;

-         На прокурорите от мрежата.

В заключение г-н Михов призова „..да запазим малко местенце в сърцето, което да остане за проекта.. .”

Можете да се запознаете с окончателния вариант в електронен вид на методическото ръководство "Престъпления против околната среда" в създадената за целта тема във форума на ecocrime.bg.

Подробности за обученията в проекта може да видите тук: началото, стартиране, Пловдив, Велико Търново, СозополБанкя