Наръчник за граждански действия по„зелено” застъпничество издаде Асоциацията на парковете в България

Наръчникът акцентира върху природозащитата като част от борбата за върховенство на закона и разяснява детайлно, но на достъпен език и в практически план,

възможностите за гражданско участие според законите, които най-често се прилагат в природозащитни казуси – Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, 

Закона за устройство на територията, Закона за подземните богатства, Закона за горите и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Синтезира се и практическият опит на природозащитната общност в ключовата за опазването на природата дейност по водене на застъпническа кампания – разясняват се нейни ключови елементи като изграждане на партньорства, работа с медии, лобиране и кризисни реакции чрез организация на протести и митинги.

Източник: http://www.ekoarhiv.bg/obucheniya-zeleno-zastapnichestvo