Ако искаш една година благоденствие,засей зърно. Ако искаш 10 години благоденствие,посади дърво. Ако искаш 100 години благоденствие – възпитавай хора

На 14.05.2017 г. членове на Асоциацията на прокурорите в България от цялата страна се събраха в м.”Офелиите” в природен парк Витоша, където засадиха 200 фиданки от смърч.

 Мястото е съобразено с лесоустройствени план, като се цели да бъдат възстановени пораженията, нанесени преди години от корояда.

 

Инициативата се провежда съвместно с Изпълнителна агенция по горите, в рамките на проекта „Повишаване на контрола и спазване на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете” на АПБ, станал популярен през годините под името „Екопроекта”.  

 

Представители от ДГС Витоша оказаха помощ на прокурорите, като предоставиха и инструментите, необходими за залесяването – мотики и „меч на Колесов”, както и двеста броя фиданки от смърч, закупени от Асоциацията. Залесяването започна с кратък инструктаж, в който  беше разяснено как се борави правилно с предоставените инструменти и след почистване на терена продължи с много настроение и ентусиазъм.  

„С тази акция бихме искали да покажем личната си ангажираност към природата и нейното опазване и да насочим вниманието си към разследването на тези престъпления. Личният пример е най-сериозният аргумент в нашата работа”, заяви Евгени Иванов – Председател на Асоциацията на прокурорите в България.