Доклад за проведено в Кралство Белгия работно посещение, проведено през периода 17.06.2013 г. – 20.06.2013 г.

Посещението се проведе в хода на изпълнявания от Асоциация на прокурорите в България проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и опазване на рисковете“, осъществяван с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.

От българска страна, в посещението участваха г-н Милчо Генжов /Окръжна прокуратура – гр. Габрово/, г-жа Диана Недкова-Кипрова /Окръжна прокуратура – гр. Варна/, г-н Атанас Илиев /Районна прокуратура – гр. Пловдив/, г-н Станислав Стойков /Софийска районна прокуратура/, г-н Димитър Кацов /технически асистент по проекта/, както и г-н Виктор Тарчев /Софийска районна прокуратура и ръководител на проекта/.

Непосредствената цел на посещението бе запознаване с организацията на дейността на белгийските правоохранителни органи, както и установените от същите добри практики по отношение разследването и наказателното преследване на престъпленията против околната среда.

На 17.06.2013 г., българската група бе посрещната в Collège des procureurs généraux /1000 Brussels, rue Ernest Allard 42/ от г-жа Kathleen Desaegher – Заместник на Главния прокурор на гр. Брюксел и координатор на мрежата от белгийски прокурори, специализирали в областта на престъпленията срещу околната среда.

В същата сграда, г-н М. Geysels /Началник Отдел на престъпленията срещу околната среда във федералната белгийска полиция/ изнесе презентация във връзка с организацията на работа на федералната полиция и техните взаимоотношения с прокуратурата. Г-н Geysels обърна внимание на факта, че един от основните фактори, който влияе върху успешното разследване на престъпленията върху околната среда, е приоритетът, който се поставя върху тези престъпления. Те се разглеждат като специфичен вид икономическа престъпност. Доказано е, че килограм рог на носорог има същата цена, каквато има и килограм кокаин – около 60 000 щ. долара. В същото време пара-военни, бунтовнически и терористични организации се финансират от продажбата на слонова кост. Британската полиция регистрирала случай на контрабанда на яйца на Сокол скитник, с крайна дестинация – Дубай, където цената на пратката щяла да достигне 70 000 паунда. Друг показателен случай е на изчезнали от музей в Дъблин глави на носорози, чиито рогове са оценени на половин милион евро /428 000 паунда/. Друг съществен фактор, който влияе върху успешното разследване на престъпленията върху околната среда, е дейността по проследяване и конфискуване на паричните потоци, генерирани от тези престъпления. Същото значително улеснява както доказване авторството на тази престъпления, така и тяхната последваща превенция.  

След изнесената от Geysels презентация, г-жа Desaegher показа на българските прокурори Съдебната палата в гр. Брюксел /Palais de justice, 1000 Brussels, Place Poelaert 1/, като ги запозна с нейната история и особености на архитектурата. Дискутира се ползата от създаване на мрежа от прокурори, които да са специално обучени в областта на разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда, както и възможността Асоциацията на прокурорите в България да се присъедини към ENPE – European network of prosecutors for environment.

На 18.06.2013 г., българската група бе придружена от г-жа Desaegher до сградата на прокуратурата на гр. Брюксел /“Portalis” building, 1000 Brussels, rue Quatre Bras 4/, където г-н M. Christophe Reineson /Завеждащ отдел – престъпления против околната среда в първоинстанционната прокуратура в гр. Брюксел/ изнесе презентация във връзка с прокурорската работа по отношение тези престъпления. Г-н Reineson също наблегна на факта, че т.нар „еко-престъпления“ се разглеждат като специфична икономическа престъпност. Подчерта, че често тези престъпления са с международен елемент, който може да произтича от различни обстоятелства, които не е задължително да са свързани само с факта на извършеното престъпление на територията на различни държави, а могат да се дължат на други обстоятелства –  напр. разпространение на вредните екологични последици /замърсяване, изчезване на вид, който се отразява на екоравновесието в съседни райони, и т.н./, трансфер на парични потоци, генерирани от престъпната дейност, на територията на различни държави, и др. Засегна се и обстоятелството, че често тези престъпления се извършват от организирани престъпни групи, което налага допълнителна специфика в разследването и наказателното им преследване. В хода на презентацията направи впечатление, че прокурорските органи ползват данните, непосредствено събрани от държавните контролни органи /напр. от различни измервания/, като и резултатите от тяхната дейност /заключения и доклади/, направени преди да е образувано наказателно производство, без да е необходимо след образуването на такова, да бъде извършвана тяхната допълнителна проверка /напр. чрез назначаването на експертиза, разпит на свидетели, и т.н./. Направи впечатление също така, възможността в случай на отказ от образуване/прекратяване на наказателно производство, засегнатите от съответното престъпление срещу околната среда, да заведат частно дело срещу извършителите пред съда, като ползват данните, събрани до момента от държавните органи.

На същата дата, през времето от 14.00 часа до около 16.30 часа българската група посети сградата, където се помещава управлението на Федералната полиция на Кралство Белгия /Building Geruzet, 1040 Etterbeek, Luchtmachtlaan 10/. На място, от служители на федералната полиция, занимаващи се с престъпления против околната среда, бе изнесена презентация на тема, свързана с оперативните и тактически способи за разследване на такива престъпления. По-конкретно се обсъдиха въпроси, касаещи пренасянето през граница на редки, застрашени видове животни, без разрешение, с документи на животни с подобни външни признаци, които не са защитени. Отново се подчерта необходимостта от засилено международно-правно сътрудничество и необходимостта престъпленията против околната среда да бъдат разглеждани и от гледна точка на финансовата облага, която биха могли да генерират.

На 19.06.2013 г., българската група посети сградата на „Flemish High Enforcement Council for the Environment“ /Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan,1000 Brussel, който, бидейки създаден през 2007 г., работи като самостоятелен орган от 01.05.2009 г. На място, българските прокурори се запознаха с правомощията на Съвета, част от които са свързани с координиране действията на всички органи /министерства, административни и други/, имащи компетентност да прилагат законите, касаещи околната среда, както и с определяне приоритетите по отношение на държавната политика в тази насока.

На същата дата, българската група посети и сградата на Европейската комисия, DG Environment, където пред представители на отдела, представи проекта на АПБ, неговите цели и участници. Проведе се дискусия относно насоките в областта на законодателството, касаещо околната среда и европейските политики в тази насока.

         На 20.06.2013 г., българската група посети сградата на Европейския парламент, в която се срещна с част от българските представители в същия парламент. След представяне на проекта и неговите цели, се проведе дискусия относно насоките в областта на законодателството, касаещо околната среда и европейските политики в тази насока.

         На същата дата, българската група посети сградата на Висшия съдебен съвет на Кралство Белгия /1050 Brussels, avenue Louise 65/, където също представи проекта. Дискутира се ползата от създаване на мрежа от прокурори, които да са специално обучени в областта на разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда. 

        На база гореизложеното, бяха изведени следните практики, които биха могли да бъдат отчетени от българските държавни органи, натоварени с опазването на околната среда:

         1. При разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда да се държи сметка за това, че голяма част от тях имат икономически характер – насочени са пряко или косвено към генериране на финансова облага /напр. незаконно пренасяне през границата на защитен вид  от дивата флора или фауна, или на негова част или продукт; незаконна сеч на дървета от горския фонд, и др./, респ. към спестяване на разходи /като напр. в някои случаи на замърсяване/. Поради тази причина следва да се полагат усилия за установяване и конфискуване на незаконно придобитото имущество.

         2. При разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда да се отчита обстоятелството, че част от тях, поради специфичния си характер, са с международен елемент – фактически се извършват на територията на различни държави /напр. незаконно пренасяне през границата на защитени видове/; икономическите облаги се „изпират“ посредством различни финансови операции на различни лица в различни държави; екологичните последици могат да се разпространят на територията на различни държави. По тази причина следва да се използват всички правни способи за международно наказателноправно сътрудничество /конвенции, двустранни договори, и др./. Следва да се използват не само възможностите на Европол, Интерпол, Евроджъст и Европейската съдебна мрежа, но и на специализирани организации в тази насока – като напр. European network of prosecutors for environment /ENPE/.

         3. При разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда да се има предвид обстоятелството, че част от тях поради специфичния си характер представляват високоорганизирана интелектуална дейност на две или повече от две лица, като често пъти са извършвани от организирани престъпни групи. Това налага съобразяване със спецификите за разследване на престъпления, извършвани от множество лица.

4. При разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда да се има предвид обстоятелството, че част от тях често пъти са съпроводени с документни престъпления, извършени за улесняването или пък за прикриването им. В някои случаи /напр. при пренасяне през граница на редки, застрашени видове животни, без разрешение, с документи на животни с подобни външни признаци/ установяване верността на съдържанието на такива документи би могло да се извърши посредством експертиза за установяване точния вид на пренасяния екземпляр, и на тази база да се направи извод за това дали представените документи са издадени за същия вид или за друг, сходен, но незащитен вид.

5. Същевременно като добри практики, базирани на удачни законодателни решения бяха отчетени възможността прокурорските органи ползват данните, непосредствено събрани от държавните контролни органи, като и резултатите от тяхната дейност, направени преди да е образувано наказателно производство, без да е необходимо след образуването на такова, да бъде извършвана тяхната допълнителна проверка, както и възможността в случай на отказ от образуване/прекратяване на наказателно производство, засегнатите от съответното престъпление срещу околната среда, да заведат частно дело срещу извършителите пред съда, като ползват данните, събрани преди това от държавните органи. Предвид състоянието на действащото българско законодателство обаче, същите са неприложими към момента при разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда