ЕКОПРОЕКТЪТ НА АПБ – МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА!

През 2012-та година Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) стартира първия собствен проект с претенциозното заглавие „Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”.

„Екопроектът“, както стана известен, се реализира с подкрепата на тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономически и социални неравенства в рамките на разширения ЕС. Основната цел бе повишаване на оперативния капацитет на прокуратурата в борбата срещу престъпленията против околната среда.

Проектът стартира скромно, но енергично – няколко експерти от Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, няколко университетски преподаватели и десетина прокурори, обучавани за обучители. С напредване на времето се увеличаваха и амбициите, и мечтите. Обучителите подготвиха 50 прокурора от цялата страна. Последните преминаха през заключителен тест и си заслужиха сертификат за преминато обучение. Но с това проектът не се изчерпа. Трайна следа остави учебното помагало „Престъпления против околната среда“ – луксозно издание, подготвено с голямо желание и намерило място на бюрото на всеки един прокурор, работещ в системата на Прокуратурата на Република България.

И не само. Помагалото „напусна“ границите на страната и стигна до Брюксел. Там проектът влезе в полезрението на Европейската Комисия (ЕК) и признанието не закъсня. На 06.02.2016г. Генерална Дирекция „Околна среда“ към ЕК публикува официално своите годишни доклади за напредъка на държавите – членки в областта на екологичното законодателство и създадените добри национални практики. Тук е моментът гордо да заявим, че в доклада за България, ЕК даде висока оценка за АПБ, за успешно реализирания проект, за членството на АПБ в Европейската мрежа от прокурори за околната среда (ЕМПОС) и не на последно място – за помагалото. Препратка към пълния му текст е на разположение на всеки читател на доклада.

С този финален щрих АПБ може с пълно основание да се гордее с постигнатото. Не само защото преди 5 години не сме и помисляли за такъв завършек. Не само защото близо 70 души взеха участие в различните фази на проекта. Не само защото проектът си е наш. А и защото той е за всички.

Както зад всеки успех стои неуморния труд на екип от професионалисти, така и екопроектът на АПБ имаше своите лица. Първият му ръководител беше господин Камен Михов (национален представител на България в Евроджъст), а в последствие щафетата пое г-н Виктор Тарчев (прокурор от СГП). Под тяхно ръководство се случиха следните събития:

-                     Бяха проведени четири обучения на прокурори – обучители;

-                     Прокурорите – обучители предадоха своите знания на 50 колеги от цялата страна;

-                     АПБ подготви и издаде ръководството „Престъпления против околната среда”;

-                     АПБ създаде електронен уебсайтс дискусионен форум за регистрирани потребители;

-                     АПБ формира мрежа от прокурори, обучени по въпросите за наказателно преследване на престъпленията срещу околната среда;

-                     И не на последно място – АПБ стана член в Европейската мрежа от прокурори за околната среда, където продължава да обменя опит на наднационално ниво и да участва в международни прояви и конференции, които ЕМПОС организира ежегодно.

И ако горните постигнати цели могат да се определят като „типични“ за проекта, ето и примери за други, не толкова „типични“, но все така полезни:

-                     През пролетта на 2016г. АПБ проведе кампания по залесяване със смърч в природен парк „Витоша“, местността „Офелиите“;

-                     Екип на АПБ извърши анализ на практическите проблеми по приложението на закона, посочени от прокурорите в хода на дискусиите по проекта;

-                     АПБ организира кръгла маса на тема „Проблеми на наказателно-правната защита на околната среда”, където бяха обсъдени предложения до МОСВ за законодателни промени в областта на наказателно – правната защита на околната среда;

-                     В рамките на проекта, АПБ възложи изследване на действащото наказателно и свързаното с него специално административно законодателство, регламентиращо  опазването на околната среда. В резултат от инициативата  доц. д-р Ива Пушкарова – Гочева изготви  изследване на тема „Някои въпроси на наказателноправна защита на природата”, публикувано в сайта на проекта.

В обобщение можем да кажем, че поглеждайки назад, проектът се оказа повече от полезен и също толкова успешен. Той вече дава своите резултати. Прокурори от цялата страна все по-често предприемат действия по наказателно преследване за деяния, осъществяващи различни състави на екологични престъпления. Иска ни се да вярваме, че макар и в малка степен, ние също имаме заслуга за това. Националната мрежа от прокурори е винаги на разположение на колеги, които се нуждаят от съдействие и помощ при казуси с материя – екологични престъпления.

На разположение на прокурорите е базата данни със съдебни актове по дела за екологични престъпления, която се поддържа от ЕМПОС. Друг способ е мрежата EU-TWIX, коятодава възможност за моментален обмен на информация с европейски експерти от правоохранителни, митнически и национални (правителствени) институции. Експертната помощ се осъществява посредством електронна поща в затворена група, до която АПБ има достъп. Всичко това е само част от международните контакти, които проектът на АПБ успя да създаде за своите членове. Още през 2013г. прокурори от екипа на проекта посетиха Федерална Република Германия и Кралство Белгия, където се запознаха не само с добри практики при разследването на екологични престъпления, но и с дейността на ЕМПОС. Същата година АПБ вече беше член на европейската мрежа. Последваха различни участия в международни прояви, при които европейските колеги биваха запознавани е напредъка по проекта.

Не на последно място, следва да се спомене, че голяма част от дейностите по проекта намериха широко медийно отразяване и на национално ниво. Публикации в печатни и електронни издания и телевизионни репортажи проследиха основните етапи на реализация. Неправителственият сектор също оцени подобаващо работата на АПБ.

 

За началото на Екопроекта, за очакванията и неговата реализация, предлагаме на Вашето внимание няколко думи от г-н Камен Михов:

 

„През 2010 г., като председател на АПБ, предложих на обсъждане в УС идеята да се опитаме да кандидатстваме за проект, който ще бъде принос за повишаване на капацитета на ПРБ, ще спомогне за организационното укрепване на АПБ и ще се занимае с някой от злободневните проблеми на България. Проведохме няколко обсъждания и стигнахме до заключението, че следва да направим нещо в областта на защита на природното богатство на България. Българската природа е уникална! Но дали прокурорите разбират каква е тяхната роля в защита на това уникално национално богатство?

         Проведохме неформално запитване дали прокурорите познават материята на наказателно правната защита на екологията и установихме, че делата, които се водят не са много на брой, а осъдените лица са още по-малко.

Целите на проекта се заложиха в няколко посоки:

1.           Да поставим на дневен ред въпроса на защита на екологията с наказателно правни средства.

2.           Да накараме прокурорите да осъзнаят своята роля, като хора, които следва да защитават държавния и обществен ред, като преследват извършителите на престъпления срещу екологията с цялата сила на закона;

3.           Да намерим подходящи партньори, на които да разчитаме да сътрудничат и да ни сезират своевременно и компетентно при констатирани нарушения. Да използваме по този начин обществения мониторинг, който знаехме че съществува.

4.           Да преодолеем общественото недоверие към капацитета и мотивацията на органите на съдебната власт да се борят с този вид престъпнност;

5.           Да установим координация между полиция, разследващи, прокуратура, съд и други институции, призвани да се занимават с набезите срещу екологията

Как можеше да постигнем тази цел?

1.                Чрез създаване на мрежа от прокурори, които да придобият специални и експертни знания в тази област.

2.                Да запознаем хората от мрежата с международното законодателство и стандарти;

3.                Да проведем обучения;

4.                Чрез мрежата да стигнем и до всички колеги;

5.                Да подготвим практическо помагало, в което да има разработена работна схема или “модус операнди” за разследване на този вид престъпност.

Как можеше да се реализира това?

Тъй като АПБ не разполагаше със собствени средства за организация на обучението и провеждане на различните дейности, включително и отпечатването на помагало, трябваше да намерим финансиране!

В този момент стартираше т. нар. Швейцарска програма – финансиране от Швейцарското правителство по Тематичен фонд “Сигурност“, където се предвиждаха сериозни средства, предназначени за укрепване на правоохранителния сектор в България. Запознахме се с изискванията на финансиращия фонд и установихме, че нашите идеи могат да намерят подкрепа и да осигурят финансиране.

Да не забравяме, че за Швейцария и швейцарците екологията е много чувствителна тема. Всеки швейцарец, който се е докоснал до България се е влюбил в българската природа.

Личните ни контакти с посланика на Конфедерация Швейцария към онзи момент, Негово превъзходителство г-н Томас Фелер, изигра ключова роля в подкрепата на усилията на АПБ. А той обичаше България!

Но това не е важно! Важното е, че успях да организирам екип от млади и амбициозни хора – Дани Александрова, Виктор Тарчев, Таня Пилищарова и Димитър Кацов и с помощта на счетоводителя Стефка Талева, която ни помагаше със счетоводството на АПБ написахме проекта.         Помогнаха ни и други хора от неправителствения сектор.

Много ни помогнаха и представителите на Министрество на околната среда и водите и Министерство на земеделието!

Не на последно място следва да се отбележи и сериозната подкрепа, която получихме от научните среди. Не мога да не подчертая ролята на професор Момяна Гунева за успешното изпълнение на проекта!

Защитихме проекта успешно!

Той бе посрещнат радушно от финансиращия орган.

След това дойдоха мъките и адът на изпълнението. И това преодоляхме.

Това, за което мечтая е създадената мрежа от прокурори, които подготвихме по този проект да бъде достатъчно одухотворена и мотивирана. Трябва да преодолеем пасивността и да докажем, че българската прокуратура има положителен потенциал и той се крие в нас, обикновените прокурори!

След този проект и благодарение на него АПБ е точка за контакт на Европейската мрежа от прокурори за околната среда, а прокурор Станислав Стойков ни представлява лично в нея! Което е достижение, достойно да се гордеем.

 

Благодаря на подкрепата и на главните прокурори – г-н Велчев и г-н Цацаров, без които осъществяването на проекта би било невъзможно!“