Печат 

 По покана на Европейската комисия по повод предстоящия втори доклад за състоянието на върховенството на закона в страните – членки на Европейския съюз  се проведе виртуална среща между представители на Европейската комисия и на Асоциацията на прокурорите в България.

 В рамките на обсъжданията  на дискусия бяха подложени темите за отчетността на Главния прокурор и неговите заместници,  фигурата на „особения прокурор”, на когото е възложено да разследва  главния прокурор и неговите заместници;  възможността всички откази от образуване на досъдебно производство да бъдат обект на съдебен контрол за основателност. На дебат бяха поставени и правомощията на административните ръководители по отношение на прокурорите от съответното звено, което ръководят. Интересът на представителите на ЕК беше насочен към правомощията на административните ръководители да определят размера на допълнително трудово възнаграждение  за съответните прокурори; правомощията на административните ръководители във връзка с упражняването на административно-ръководни функции, както и дали същите могат да издават устни указания по конкретни дела, задължителни за прокурорите.

 

При проведените обсъждания Асоциацията на прокурорите в България изрази становището, че не кореспондират на обективната действителност  появилите се  в публичното пространство твърдения за липса на отчетност и контрол върху дейността на прокуратурата. Като довод в тази насока бяха посочени конституционната разпоредба на чл. 84 т. 16 от Конституцията,  решение №  16/ 2015 на КС. Изрично беше изтъкнато, че Главният прокурор и неговите заместниците  се ползват от същия функционален имунитет, какъвто е предоставен и на редовите магистрати – прокурори, съдии и следователи. В рамките на срещата представителите на АПБ изказаха за пореден път отрицателното си становище към законодателния регламент на фигурата на т.н.  „особения прокурор” , като изложиха мотиви в подкрепа на изразеното мнение. Относно възможността  на съдебен контрол да подлежат и  всички постановени от прокуратурата откази за образуване на досъдебно производство членовете на АПБ изразиха загрижеността си, че прехвърлянето на тази дейност в компетентността на съда би довела до рязко увеличаване на натоварването на съда; обосноваха становището, че резултати от извънпроцесуална дейност не подлежат от контрол на съда, както и че съдът не е оправомощен да се произнася при  липса на правен спор, извън рамките на досъдебното производство. 

Представителите на ЕК бяха информирани подробно за принципите и правилата за изплащане на допълнителните трудови възнаграждения. на същите бяха разяснени относимите разпоредби на ЗСВ и НПК, които регламентират изчерпателно правомощията на по- високия по степен прокурор да осъществи контрол и да отмени акт на прокурор от по-ниска по степен прокуратура.

Срещата протече ползотворно, в конструктивен дух  и завърши с пожелание за задълбочаване на съвместното сътрудничество.