Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от заседанието на УС на АПБ, проведено на 24.09.2008 г.

Протокол работна среща проведена на 03.09.2008 г. в Съдебната палата в гр. София.

Проект на Кодекс за етично поведение на българските магистрати.

In Memoriam. Да си спомним за колегите Антон Гюров и Аделина Баталска.

ПРОКУРОРСКА ПРАКТИКА

Престъпления против интелектуалната собственост. Чавдар Грошев, прокурор в РП - Пловдив.

Специални разузнавателни средства. Галин Гавраилов, прокурор в РП- Пловдив.

Пробацията - същност и проблеми (продължение от бр.2/2008 г.. Иван Петков, бивш прокурор, сега преподавател в НИП.

СРАВНИТЕЛНО-ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на корупцията и защита на финансовите интереси на Европейския съюз в контекста на европейската интеграция на страната ни. Силвия Цанкова-Захариева, прокурор в РП - Пловдив и задочен докторант по наказателно право в ПУ "Паисий Хлендарски", Юридически факултет.

Проучване на прокурарския опит при разследване на престъпления, извършени от чужденци (по данни от социологическо проучване). Бранимира Игнатова, докторант по криминалистика, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

ДРУГИТЕ ЗА НАС 

Подобряване на ефективността, отчетността и независимостта на прокурорската институция. Резюме от основните изводи на сравнително-правно изследване, осъществено от Институт "Отворено общество", Ню Йорк и "Отворено общество", София.

ПРАВНАТА НАУКА В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Европа на български или основното за Европийския съюз. Поредица на д-р Атанас Семов, директор на Института по Европейско право, І част.

Бюлетинът е достъпен за изтегляне в електронен формат