Асоциацията на прокурорите в България, чрез своя Управителен съвет, изразява  подкрепа си за кандидатурата на г-жа Гергана  Найденова Мутафова - Административен ръководител- Районен прокурор на Районна прокуратура  – град Пловдив, за член на Висшия съдебен съвет на Република България .

 Прокурор Гергана Мутафова е втори последователен мандат административен ръководител на втората по големина районна прокуратура в България. В продължение на седем години под нейно ръководство Районна прокуратура гр. Пловдив постига отлични резултати в борбата срещу престъпността, а г-жа Мутафова извоюва име на отговорен, честен и последователен човек и магистрат.

Прочети още...

 Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България  изразява категорично  своето несъгласие  против  действията в последните дни, с които отново се  провокира към обществена и политическа нагласа, насочена срещу Прокуратурата на Република България  и възможността й при условията за независимост да изпълнява конституционните си права, като се инициира дебат за нейното извеждане от съдебната власт.  Такова решение  ще разруши едно от най-добрите достижения на най-новото ни държавно устройство, възведено, за да се гарантира най-пълно разделението на властите.

Прочети още...

ДО

Висш адвокатски съвет

гр. София

ул. „Цар Калоян“ № 1 – а

 

ДО: 

Софийска адвокатска колегия

София 1309

Бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 2 

 

КОПИЕ:

административен Ръководител-

районен прокурор на

Районна прокуратура-Благоевград

 

 

                            О Т В О Р Е Н О   П И С М О

 

         Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги,

         Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) е доброволно неполитическо сдружение на магистратите от системата на Прокуратурата в Република България (ПРБ). Една от основните цели и дейности на Асоциацията е да обобщава и оповестява мненията и исканията на прокурорите, да пази техните законни права и интереси и да защитава професионалния им имидж.

         Наскоро, Управителния съвет на АПБ беше сезиран с писмо от административния ръководител на Районна прокуратура - Благоевград, в което са изнесени изключително обезпокоителни факти, засягащи личността на наш колега - прокурор и член на АПБ. Фактите са изведени от контекста на конкретно дело от наказателен общ характер, което се разглежда пред Районен съд - Благоевград. Заради висящността на процеса, в настоящето отворено писмо, няма да посочваме името на колегата и номера на делото.

         Обезпокоителното в писмото, което провокира настоящето ни обръщение, е свързано с поведението на защитниците (адвокати) в процеса. И защото сме запознати само с фактите, поднесени от едната страна, тук няма да цитираме и имената на адвокатите. А и не на последно място, най-малкото за да не им направим (макар и лоша) все пак реклама. Ще посочим само, че те са членове на Софийската адвокатска колегия (САК).

Прочети още...

По повод стремежа на отделни кръгове и медии да омаловажат усилията на прокуратурата за постигане на решителни успехи в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, Асоциация на прокурорите в България изразява категорично становище, че българските прокурори имат нужда от реална оценка на работата си!

Прочети още...

До

Народните представители

от 43 – то Народно събрание

                                                                                                                            

 

 

Уважаеми народни представители,

 

Обръщаме се към Вас, като Ви призоваваме да не подкрепите при второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт предложението, одобрено от Правната комисия на Народното събрание, според което съдиите, прокурорите и следователите следва да декларират пред Висшия съдебен съвет членството си в съсловни организации.

Считаме, че приемането на това предложение пряко ще засегне свободата на магистратите, като български граждани, на сдружаване и правото им на членство в организации за защита на професионалните права, гарантирани съответно в чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България. Създаването на задължение по силата на закон да се декларира упражняване на произтичащите от посочените разпоредби, както и от нормата на чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт права, представлява намеса в свободното им упражняване. Това е така, защото от факта на членство в професионална организация произтича задължение за съответния магистрат да декларира същото.

Прочети още...