Уважаеми колеги,

Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България обявява, че след проведената процедура по излъчване на кандидати и последвалото обсъждане, номинира за длъжността „Главен инспектор“ на Инспектората към Висшия съдебен съвет прокурор АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ - ръководител на сектор „Инспекторат“ в отдел „Административен“ при Върховна касационна прокуратура.

Прокурор Гебрев е магистрат с 24 годишен стаж, придобит от работата в различни органи на съдебната власт – следствие, съд и прокуратура.  Неговият дългогодишен практически опит е гаранция за притежаваните сериозни и задълбочени познания относно спецификите на организацията на работа на всички съдебни органи. Прокурор Гебрев познава проблемите в различните органи на съдебната власт и има конкретни идеи и предложения, както за подобряване на тяхната работа, така и за издигане авторитета на съдебната власт.  Неговата работа като ръководител на сектор „Инспекторат“ в отдел „Административен“ при ВКП е допринесла за запознаването му със спецификата на инспекторската дейност при извършване на проверки и ревизии.

Прокурор Гебрев умее да организира работата си и да работи успешно в екипи, които в повече случаи и ръководи. Сред колегите се ползва с авторитет на юрист, с безспорни теоретически и практически умения. С готовност споделя опита и знанията си с колегите. В работата си е обективен, непредубеден и справедлив. Притежава високи морални качества и спазва правилата за етично поведение.

Професионалният опит на прокурор Гебрев и неговите лични качества дават основание на Управителният съвет на Асоциация на прокурорите в България да изрази своята категорична убеденост, че номинираният от АПБ кандидат ще изпълнява достойно, безпристрастно и в интерес на всички магистрати задълженията на Главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

 

Евгени Иванов

Председател на Управителния съвет

на Асоциация на прокурорите в България

ПИСМО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ