Печат 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.06.2014 г. (петнадесети юни две хиляди и четиринадесета година) от 10.00 часа, в град София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, в сградата на „Съюза на юристите в България”

, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Асоциация на прокурорите в България за 2013 г.;

2. Финансов отчет за дейността на Асоциация на прокурорите в България през 2013 г.;

3. Одитен доклад за 2013 г.;

4. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Асоциация на прокурорите в България;

5. Връчване на наградите „Прокурор на годината за 2013 г.”;

6. Обсъждане и приемане на стратегията за развитие на Асоциация на прокурорите в България, изработена на стратегическата конференция от 14.06.2014 г.;

7. Обсъждане на възможността за членуване на Асоциация на прокурорите в България в международни организации /MEDEL/;

8. Обсъждане на размера на годишния членски внос в Асоциация на прокурорите в България.

9. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Управителен съвет

на Асоциация на прокурорите в България

Attachments:
Download this file (Пълномощно-ОС-15.06.2014.doc)Пълномощно-ОС-15.06.2014.doc