Печат 

Уважаеми Членове на АПБ,

 В периода 28 – 30 март 2012 г. се проведе поредната, този път Пролетна, академия на Асоциацията на прокурорите в България. Домакин на събитието, организирано от г-жа Гергана Мутафова – Районен прокурор на град Пловдив и член на УС на сдружението, бе хотел Аугуста, град Хисаря. Мястото на провеждане на академията, притежаващо богата история, позната у нас и по света главно с тракийските и римски артефакти, бе изключително подходящо избрано с оглед темата на обучението – „Престъпления против културното наследство”.

В 13.30 часа на 28 март Академията бе открита с встъпително слово на Председателя на сдружението – г-н Камен Михов, който на първо място изказа благодарности на г-жа Мутафова за високото ниво на организация на събитието. Г-н Михов представи темата на обучението и мястото на провеждане на събитието и очевидната връзка между тях. Председателят накратко очерта основните въпроси, актуални за АПБ през 2012 г. – провеждане на Общо събрание, проактивно поведение на сдружението към подготвените промени в ЗСВ и дебатът по тях, новите идеи за начина на конструиране и избора на нов ВСС и др.

Първият работен ден на Академията започна с лекция на г-н Щ. Ножаров – прокурорски помощник във ВКП, Отдел Втори, Сектор 4 – „Противодействие на престъпленията против културно-историческите ценности и околната среда”. Г-н Ножаров описа работата на сектора и анализира основните правни норми – наказателни и административни, и институти, приложими в борбата срещу престъпленията против културното наследство. Лекторът подчерта факта, че над 45 процента от обработваемата земя в страната се намира над регистрирани археологически паметници на културата.

След кратка пауза, Академията продължи с изложение на г-жа Иванка Которова – прокурор при ВКП, Отдел МПС, която очерта международната правна рамка на борбата с престъпленията против културното наследство. Лекторът наблегна на отделните групи норми, съставляващи посочената правна рамка – право на ЕС, актове на ООН и неговият специализиран орган ЮНЕСКО, и актовете на Съвета на Европа. Г-жа Которова посочи наличните дефиниции за основни понятия, свързани с разглежданите обществени отношения, и съществуващите процедури за връщане на културни ценности в държавите по техния произход. В края на изложението, г-жа Которова разказа за работата си по изготвяне на становище върху проект за нова конвенция на ООН за предотвратяване на престъпления, касаещи движими археологически ценности.

Работният ден завърши с лекция на г-н Кр. Манов – гл. асистент в СУ, ЮФ, Катедра Наказателноправни науки. Г-н Манов представи проблемите, свързани с колизиите между правните норми и съотношението между специалните състави на престъпленията против културното наследство и съответно квалифицирани или не състави на други (общи) престъпления. Лекторът посочи, че специалните състави на престъпленията против културното наследство са многообектни и с мащабно въздействие, мислими са различни подходи при изграждането на престъпните състави – кодификация, създаване на квалифицирани състави, или съчетание между двата подхода (какъвто подход е приложен в НК сега), а към този момент се установяват ред колизии или привидно припокриване между квалифицирани състави на общи престъпления и специални престъпни състави – чл. 278, ал. 1 от НК – чл. 208, ал. 4 от НК, чл. 321 от НК – чл. 277а, ал. 6 от НК, чл. 215 от НК – чл. 278, ал. 6 от НК и пр.

Вторият работен ден на обучението започна с организирано посещение на Четиньовата могила, находяща се в района на село Старосел. Участниците в Академията разгледаха тракийската гробница – хероон в могилата и изслушаха разказа на екскурзовода за откриването на археологическия обект и установеното за неговото построяване и история. В близост до могилата лекция на открито изнесе д-р Тодор Чобанов, Зам. кмет на град София, който представи интересни факти от историята на района на село Старосел, свързани с владетелите от Одриското царство и нашествието на войските на Филип Македонски, разорили и ограбили района на тракийските поселения.

 Обучението продължи в хотел Аугуста с нова лекция на д-р Чобанов, който накратко описа обстоятелствата по заселване на Европа и Мала Азия и характеристиките на населението на Балканите и в частност на България през вековете. Д-р Чобанов представи и процедурите по идентификация и регистрация на културните ценности, съответно компетентните в тази област органи. Последва кратко изложение на г-н Ножаров с предмет спецификата на престъпленията, свързани с недвижимото културно наследство. Вторият обучителен ден завърши с изненада за участниците в Академията, която бе посетена от професор Божидар Димитров – Директор на НИМ. Проф. Димитров представи кратко изложение по общи въпроси на историята на българските земи, като се занима и с въпросите на престъпленията против културното наследство. След изложението професор Димитров дълго отговаря на въпроси на участниците в Академията.

Последният ден на Академията започна с изложения на представители на МВР – г-н А. Папалезов – ГД БОП, и г-н В. Велков – ГД КП. Г-н Папалезов, работещ в сферата на противодействие на трафика на културни ценности, разказа за работата на ГД БОП в тази област и представи основните специфики на този вид трафик, направленията на трафика, организацията и използваните методи за действие от страна на трафикантите. Лекторът представи пред обучаемите и снимков и видео материал, свързан с представената тема. Г-н Велков представи някои аспекти на противодействието на престъпленията против културното наследство, извършвани в рамките на границите на Р. България.

Обучителната част от Академията бе закрита от лекция на г-жа Г. Гугушева – прокурор в Апелативната специализирана прокуратура, която набеляза спецификите на действие на органите на досъдебното производство при престъпления против културното наследство извършени от или по поръчение на организирани престъпни групи. Г-жа Гугушева разказа и любопитни моменти от своята работа още като прокурор в районна прокуратура, свързани с положените усилия за опазване от престъпни посегателства на българското археологическо наследство.

 Академията бе закрита от г-жа Г. Мутафова, която изказа благодарност на всички лектори за интригуващите презентации, и раздаде сертификати за завършен курс на обучение на участниците в събитието.

  От УС на АПБ