На 15, 16 и 17 май 2013 година, в град Троян, Ловешка област, в хотел „Троян Плаза”, се проведе традиционната „Пролетна академия 2013”, организирана от Асоциацията на прокурорите в България.

Темата на обучението беше „Доказателства и доказване в наказателния процес”, като участие взеха 59 членове на Асоциацията- колеги прокурори и следователи от всички апелативни райони в страната. За участие бяха поканени предимно нови членове на асоциацията, които до този момент не бяха присъствали на подобни обучения.

Лекторите бяха изтъкнати представители на теорията и практиката, а именно:

- доц. д-р Екатерина Салкова- ръководител на Секция „Наказателноправни науки” в Института за държавата и правото към Българската академия на науките;

- г-н Стефан Милев- прокурор в СРП и постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието;

- г-н Красимир Шекерджиев- съдия във Върховния касационен съд на Република България;

- проф. Иван Сълов;

- проф. Момяна Гунева;

- г-н Любомир Новиков- адвокат в Софийска адвокатска колегия и

- доц. д-р Ива Пушкарова;

Бяха презентирани и обсъдени теми, свързани с предмета на доказване в наказателното производство, доказателства и доказателствени средства, практически проблеми на доказването в досъдебното производство и при разделяне/обединяване на наказателни производства.

Цялото обучение беше с конкретна практическа приложимост и насоченост, като бяха изложени както достиженията на правната доктрина, така и установената от Върховните съдилища съдебна практика. По всички теми бяха проведени дискусии, като бяха разисквани и конкретни казуси от различните съдебни райони в страната. Колегите прокурори и следователи проявиха голяма активност и интерес, взимаха участие в обсъжданията, задаваха въпроси и споделяха своето мнение и опит.По време на обучителната програма, съпътстващите мероприятия и през свободното време, колегите имаха възможност свободно да общуват помежду си и да създават непосредствени професионални и лични контакти.