От 8 до 12 септември, 2013 г. Москва ще бъде домакин на 18-та годишна конференция и Общото събрание на Международната асоциация на прокурорите (IAP).
Място на провеждане - Конгресния център "World Trade Center".

Основната тема на срещата на 18-годишна конференция на IAP "Прокурорът и върховенството на закона" ще позволи да бъдат разгледани най-важните аспекти от дейността на прокуратурата. По традиция, Световният форум дава възможност на прокурорите не само да обсъдят професионални проблеми, да споделят опит, да се идентифицират тенденциите в развитието на националните прокуратури в XXI век, но и да се изградят нови и да укрепят съществуващите професионални взаимоотношения с чуждестранни колеги.

Темата на 18-тата годишна конференция на Международната асоциация на прокурорите в Москва "Прокурорът и върховенството на закона" не е избрана случайно. Принципът на върховенството на закона отразява очакванията на гражданите по целия свят за справедливост и законност.

Прокуратурата активно насърчава формирането и развитието на принципите на правовата държава. Прокурорът във всички национални правни системи представлява правото и правосъдието. Прокурорът действа от името и в полза на обществото, защита на човешките права и свободи в наказателното право и извън сферата на наказателното право.

Разликите във функциите, организацията на дейността и статута на прокурорите в различните страни по света често са значителни, но всички прокурори споделят една обща цел - осигуряване, в рамките на тяхната компетентност, на върховенството на закона.
Но какво точно е "върховенството на закона"? Какво е съдържанието му и възможните ограничения? Как се прилага върховенството на закона на национално и международно ниво? Има ли някакви общи принципи, които всички да споделят?
Каква е ролята на прокурорите в насърчаването на върховенството на закона сега и каква ще бъде в бъдеще?
Какви трябва да бъдат изискванията към прокурорите, включително във връзка с нормите на морала и традициите? Как да се изгради отношения с парламента на прокуратурата, изпълнителната власт, съдилищата, полицията, с лицата, които престъпват закона, с жертвите, медиите, гражданското общество, включително неправителствените организации и политически партии?
Прозрачността и безпристрастността при вземането на решения относно назначаването и повишението на прокурори достатъчни предпоставки ли са за осигуряване върховенството на закона?
Дали има достатъчно гаранции, осигурена понастоящем на прокурора, за да се гарантира неговата независимост и ефективност?
Как да решим проблемите на международното наказателно правосъдие и справедливост?
Тези и много други въпроси ще бъдат дискутирани на пленарните сесии на семинари, специални групи по интереси и регионални форуми.
Всеки участник ще има възможност да допринесе за обсъждане на най-важните аспекти на прокуратурата, за да отговори на тези и други въпроси.
Очаква се като резултат от Конференцията в Москва да бъдат разработени общи подходи и препоръки, включително във връзка с модернизацията на съществуващите и / или развитие на нови тематични насоки и най-добри практики.

За регистрация и за допълнителна информация можете да посетите сайта на конференцията - 18-та годишна конференция и Общо събрание на Международната асоциация на прокурорите